30,000تومان
سالانه
پلن ١ فرانسه 250 مگابایت
50,000تومان
سالانه
پلن 2 فرانسه 500 مگابایت
50,000تومان
شش ماهه
پلن 3 فرانسه 1000 مگابایت
12,500تومان
ماهانه
پلن 4 فرانسه 2000 مگابایت
15,000تومان
ماهانه
پلن 5 فرانسه 3000 مگابایت
20,000تومان
ماهانه
پلن 6 فرانسه 5000 مگابایت