150,000تومان

سامانه آواپ ( برنزی )
مشاهده مشخصات کامل
یک ساله
50% امکانات سامانه
پیام 10 ثانیه ای 24 تا 28 تومان
1 خط عمومی ارسال
فاقد اعتبار هدیه اولیه
300,000تومان

سامانه آواپ ( نقره ای )
مشاهده مشخصات کامل
مادام العمر
80% امکانات سامانه
پیام 10 ثانیه ای 19 تا 22 تومان
1 خط عمومی ارسال
10،000 ثانیه اعتبار اولیه رایگان
450,000تومان

سامانه آواپ ( طلایی )
مشاهده مشخصات کامل
مادام العمر
100% امکانات سامانه
پیام 10 ثانیه ای 15 تا 18 تومان
2 خط عمومی ارسال
20،000 ثانیه اعتبار اولیه رایگان
300,000تومان

شماره اختصاصی 8 رقمی ساده