35,000تومان
سالانه
سامانه پیامک ( اولیه )
مشاهده مشخصات کامل
35،000 تومان، یک ساله
30% امکانات سامانه
تعرفه ارسال پیامک 14 تومان
فاقد امکان ارسال ایمیل
3 خط عمومی ارسال
فاقد خط خدماتی ارسال
فاقد خط رایگان
85,000تومان
سالانه
سامانه پیامک ( استاندارد )
مشاهده مشخصات کامل
85،000 تومان، یک ساله
50% امکانات سامانه
تعرفه ارسال پیامک 12 تومان
تعرفه ارسال ایمیل 1/8 تومان
5 خط عمومی ارسال
1 خط خدماتی ارسال
1 خط رایگان اختصاصی
150,000تومان

سامانه پیامک ( پیشرفته )
مشاهده مشخصات کامل
150،000 تومان ، مادام العمر
80% امکانات سامانه
تعرفه ارسال پیامک 11 تومان
تعرفه ارسال ایمیل 1/6 ریال
7 خط عمومی ارسال
1 خط خدماتی ارسال
1 خط رایگان اختصاصی
210,000تومان

سامانه پیامک ( سازمانی )
مشاهده مشخصات کامل
210،000 تومان ، مادام العمر
100% امکانات سامانه
تعرفه ارسال پیامک 10 تومان
تعرفه ارسال ایمیل 1/5 تومان
10 خط عمومی ارسال
2 خط خدماتی ارسال
1 خط رایگان اختصاصی